תקציר מחקר השוואתי בין הקסטידין לכלורהקסידין

סוג ניסוי קליני, מאמר בכתב עת, ניסוי עם ביקורת אקראית, מחקר השוואתי תקציר
מטרות: מטרתו של הניסוי הקליני הזה, המבוצע באופן דו-עלום double-blind הייתה להעריך את
היעילות ואת תופעות הלוואי של שני סוגי מי פה שונים.

שיטה וחומרים: תשעים נבדקים הלוקים בדלקת החניכיים (gingivitis) או בדלקת קלה במיסב השן
periodontitis חולקו באופן אקראי לשלוש קבוצות: קבוצה Chlorhexamed 0.1% 1 כלורהקסידין.
קבוצה Hexoral 0.1% ,2 הקסטידין וקבוצה 3, תכשיר פלאסבו לביקורת.

הנבדקים קיבלו הנחיות לאופן השימוש במי הפה. בהתחלה, וכן גם אחרי שבועיים וארבעה שבועות, נמדדו המדדים הבאים: מדד
רובד בין שיניים API מדד הדימום BI מדד קהילתי פריודונטאלי לצורך בטיפולים, מדד החניכיים
GI ומדד שינויי צבע DI הניתוח הסטטיסטי נערך בעזרת מבחן קרוסקאל- וואליס, מבחק מדויק של פישר ומבחן וילקוקסון.

תוצאות: בקבוצה API ,1 ממוצע השתפר באופן ניכר P> או = 0.001 לאחר ארבעה שבועות.
BI ממוצע פחת במידה ניכרת, וכן GI . בקבוצה API ,2 ו- BI ממוצעים ירדו במידה ניכרת, וכמו כן נראתה
הפחתה ניכרת של GI מבחינה סטטיסטית. בקבוצה 3, לאחר ארבעה שבועות, תועדו שיפורים ניכרים
של הערכים הממוצעים של כל הפרמטרים. בהשוואה בין קבוצה 3 לבין קבוצה 1, 2, ההבדל בירידה
של API היה ניכר מבחינה סטיסטית P< 0.002 לא נראה כל הבדל סטטיסטי בהשוואה בין קבוצות
1 ו 2- אשר לתוצאות המשופרות של BI ושל GI , לא נמצא הבדל סטטיסטי ניכר ביעילות של שלושת
התכשירים. כל 3 הקבוצות הראו עלייה מסוימת ב- DI לאחר 4 שבועות. בהשוואה ישירה בין קבוצה 1
ל 2- , ההבדל בעלייה בשינוי צבע השיניים היה ניכר מבחינה סטטיסטית ) P=0.0035 לא נמצא הבדל
סטטיסטי בשיעורי שינויי הצבע הממוצעים בהשוואה בין קבוצות 2 ל 3-

סיכום: הניסוי הקליני הדו-עלום הזה הוכיח ש- (Hexoral (Hexetidine מהווה חלופה טובה למי פה

(Chlorhexamed (Chlorhexidine, וכמו כן גורם לפחות שינוי בצבע השיניים.